Skip to main content

Tan Dun direttore

Organic Music

Water, Paper, Earth Concerto

Beibei Wang, Chenchu Rong
Xinru Zhang, Meng Zhang
solisti

Musiche di Tan Dun

Water concerto per percussioni d’acqua e orchestra

Paper concerto per percussioni di carta e orchestra

Earth concerto per percussioni di pietra e ceramica con orchestra